گونه های موتور خودرو

Types of Car Engine

گونه های موتور خودرو چیست؟

موتورهای خودرو از دیدگاه سوخت آنها دارای گونه هایی می باشند که مهمترین آنها

عبارتند از:

1 – موتور بنزینی

2 – موتور گازوییلی / دیزل

از دیگر گونه های آن می توان گازی و برقی را نیز نام برد.

 

چگونه یک موتور بنزینی خودرو کار می کند؟

 

هنگامی که بنزین در سیلندر – به معنای استوانه – موتور می سوزد، تولید گاز می کند و

هوای اطراف خود را گرم کرده و در داخل سیلندر فشار به وجود می آورد. نیروی فشار

تولید شده در سیلندرها،  موجب حرکت و رانده شدن پیستون های داخل سیلندر ها

می شوند.

 

چگونه یک موتور گازوییلی / دیزل خودرو کار می کند؟

 

موتورهای گازوییلی خودرو از بسیاری جهات شبیه به موتورهای بنزینی می باشند. با

این تفاوت که بجای بنزین در آنها گازوییل می سوزد.

 

چه نوع خودروهایی با موتور گازوییلی حرکت می کنند؟

 

در خودروهایی که بارهای سنگین می کشند، موتور گازوییلی به کار برده می شوند. مانند

ماشین های باری