گونه های آب و هوا

Types of Climates

چند گونه آب و هوا وجود دارد؟

:بر روی کره زمین شش گونه آب و هوا وجود دارد

آب و هوای قطبی –

آب و هوای استوایی / گرم –

آب و هوای معتدل –

آب و هوای مدیترانه ای –

 آب و هوای خشک و بیابانی –

آب و هوای کوهستانی –

 

:زمینه نوشته پیوسته پسین