گونه های دانه قهوه

Types of Coffee Bean

گونه های دانه قهوه چیست؟

در گذشته، قهوه را یا به نام جاوه و یا به نام موکا (بندری در یمن کنار دریای سرخ)

می نامیدند. ولی امروزه دیگر این نامگذاری درست نمی باشد. چه قهوه در مناطق بسیار

دیگری هم تولید می شود. با این همه، حتی برزیل هم قهوه معروفی به نام قهوه جاوه یا

موکا را در خود تولید می کند.

انواع دیگر قهوه به نام های گوناگونی یاد می شوند. مانند قهوه ریو یا قهوه سانتُس.

اکنون بیش از 25 نوع قهوه وجود دارد که در مناطق استوایی به حالت وحشی می رویند.

تنها دو نوع از آنها میوه ای با بویی خاص دارند که چون بر روی آتش برشته شوند، طعم

و بویی پیدا می کنند که مطلوب طبع است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: