گونه های ماده های مرکب

Types of Compounds

گونه های ماده های مرکب چیست؟

از واکنش های ترکیبی / ترکیب شیمیایی ماده ها، ماده های مرکب بسیاری به دست

می آیند که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 – ماده اکسیدی / اکسیدها

2 – ماده اسیدی / اسیدها

3 – ماده قلیایی / بازها

4 – ماده خنثی

5 – ماده نمکی / نمک ها