گونه های کهکشان ها

 

Types of Galaxies

چرا کهکشان ها شکل های گوناگون دارند؟

 

بطوری که دانسته شده، کهکشان ها مجموعه ای از ميلياردها ستاره می باشند که  به

چشم می آيند، اين مجموعه ها یکسان نیستند و به همين علت کهکشان ها شکل های

گوناگون دارند.

بطوری که دانسته شده، کهکشان ها مجموعه ای از ميلياردها ستاره می باشند که  به

چشم می آيند، اين مجموعه ها یکسان نیستند و به همين علت کهکشان ها شکل های

گوناگون دارند.

ازاین رو، کهکشان ها را به چهار گونه مهم:

1 – کهکشان های نامنظم

2 – کهکشان های بیضوی

3 – کهکشان های مارپیچی

4 – کهکشان های میله ای

و نیز دو گونه ی:

5 – کهکشان های نامشخص

3 – کهکشان های عدسی وار

شناسایی می کنند.

 

زمینه نوشته های پیوسته پسین: