گونه های دماسنج

Types of Thermometer

گونه های دماسنج چیست؟

دماسنج چه از نظر ساختار و چه از نظر کاربرد گونه های مختف دارد که مهم ترین آنها

عبارتند از:

دماسنج جیوه ای – دماسنج الکلی – دماسنج گازی – دماسنج هوایی – دماسنج ترسیمی

/ ثبات – دماسنج آزمایشگاهی – دماسنج پزشکی و …

به غیر از گونه های دماسنج که بیان شد، دماسنج هایی هم هستند که اخترشناسان برای

اندازه گیری دمای سیاره ها که به گرد خورشید می گردند و دمای ستارگان به کار

می برند. این گونه دماسنج ها بسیار دقیق می باشند.

البته هرگز کسی نتوانسته است که دماسنجی به این سیاره ها ببرد، اما این گونه

دماسنج ها قادر هستند، دمای چیزهای خیلی دور را اندازه گیری کنند. بطوری که اگر

شمعی بسیار کوچک در چندین کیلومتر دورتر خاموش شود، این نوع دماسنج می تواند

از آن آگاهی دهد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: