چتر

Umbrella

چتر چیست؟

چتر ابزاری پوشاننده است که برای نگهداری از خود، آن را با دست بالای سر نگه

.می دارند تا باران، برف، و … بر روی لباس نریزد و آنها را خیس نکند

 

 

گونه های چتر چیست؟

.چتر از دیدگاه ساختاری دارای دو گونه است: چتر عصایی و چتر تاشو