فضای کیهانی

Universal Space

فضای کیهانی تا کجا ادامه دارد؟

بیشتر اخترشناسان بر این باورند که کائنات در دیدرس انسان، فقط جزیی از کل

.کائنات است. آنها منظره کائنات را تا بینهایت در فضای کیهانی گسترش می دهند

به راستی این فضا تا کجا ادامه دارد؟

آیا تا بینهایت ادامه دارد یا آنکه در جایی به پایان می رسد؟

و اگر کائنات را پایانی هست، در ورای آن نقطه چیست؟

اخترشناسان می گویند پاسخ به این پرسش، به چگونگی فضای کیهانی بستگی

.دارد

 

نظر کنونی دانشمندان این است که فضای کیهانی در مدارهای منحنی به دور

خود می چرخد. این بدان معنا می باشد که انسان هرگز نمی تواند از کائنات

خارج شود، زیرا مسیرش همواره به صورت منحنی، خواهد پیچید و او را به

.نقطه حرکتش باز خواهد گرداند

برای روشن شدن مطلب، به این نمونه توجه شود: هواپیمایی در ذهن مجسم

شود که از نیویورک به سانفرانسیسکو پرواز می کند. اگر این هواپیما در خط

مستقیم پرواز می کرد، زمانی که بر فراز سانفرانسیسکو می رسید، در چند هزار

کیلومتری بالای آن شهر قرار می گرفت. علت این پدیده، خمیدگی سطح کره

زمین است. هواپیمایی که به خط مستقیم پرواز کند، همیشه از زمین به فضای

.کیهانی راه می یابد

اما هواپیما برای پرواز از نیویورک به سانفرانسیسکو، عملاً یک مسیر منحنی را

می پیماید و اگر همچنان به پروازش در آن مسیر منحنی ادامه دهد، سرانجام

.دوباره به نقطه آغاز پروازش خواهد رسید 

اختر شناسان بر این باورند که فضای کیهانی، به شکل خاصی خمیدگی پیدا می کند

و می پیچد، منتها این خمیدگی به سادگی خمیدگی سطح زمین نیست. تصویر آن را

نمی شود روی کاغذ آورد، ساختن مدلی از آن نیز امکان ندارد. ولی انحنای فضای

کیهانی را می توان با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی روشن کرد.

بدین ترتیب، همچنان که می شود یکسره به گرد کره زمین پرواز کرد و از مدارش

خارج نشد، در فضای کیهانی هم می توان تا ابد به پرواز ادامه داد، ولی هیچگاه

.از آن خارج نشد

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین