جرّاحی فوری

(جرّاحی اورژانسی)

Urgent Surgery

(Emergency Surgery)

جراحی فوری / اورژانسی چگونه است؟

در جراحی بایسته، بیمار بایست هر چه زودتر مورد عمل جراحی قرار گیرد، زیرا ادامه زندگی

.برای وی غیرممکن و تأخیر در جراحی سبب تضعیف نیروی جسمانی بیمار می شود 

:از جمله این گونه جراحی ها می توان موردهای زیر را نام برد

خونریزی های داخلی، التهاب ها و عفونت های شدید، آپاندیست های متورم یا پاره شده و

.خونریزی های معده

:زمینه نوشته پیوسته پیشین