کاربردهای آتش

Uses of Fire

 

کاربردهای آتش چیست؟

هزاران سال است که انسان از آتش استفاده می کند. شاید هیچ چیز به اندازه ی آتش

برای انسان سودمند نبوده است. از این رو، آتش برای انسان بسیار اهمیت دارد. اگر آتش

وجود نمی داشت، زندگی انسان به صورت امروزی هم ممکن نبود.

امروزه انسان آتش را برای پختن غذا،

گرم کردن خانه و

پدید آوردن روشنایی به کار می برد.

در صنعت نیز آتش در سوختن سوخت برای به حرکت درآوردن خودروها، هواپیماها،

توربین ها، کوره های ذوب فلزها و فلزکاری به کار برده می شود.