کاربردهای رادیواکتیویته

Uses of Radioactivity

کاربردهای رادیواکتیویته چیست؟

دانشمندان، اکنون هر روز چیزهای تازه تری در باره اشعه رادیواکتیو، و چگونگی

استفاده از آن در زندگی روزانه، فرا می گیرند.

ماده های رادیواکتیو به راه های گوناگون در پزشکی، گیاهشناسی و صنعت مورد

استفاده قرار می گیرند و از این رو، دارای ارزش زیاد می باشند.

 

کاربرد رادیواکتیویته در پزشکی چیست؟

ایزوتوپ های رادیواکتیو می توانند به پزشکان کمک های بسیار کنند. مانند اینکه

پزشکان می توانند جریان خون بدن یک بیمار را به وسیله ایزوتوپ های رادیواکتیو

آزمایش کنند و یا در پی بردن به بیماری ها مورد بهره برداری قرار دهند.

 

کاربرد ماده رادیواکتیو در موجودات زنده چیست؟

 

از اشعه ماده های رادیواکتیو می توان استفاده کرد و در بدن موجودات زنده

دگرگونی هایی به وجود آورد. مانند اینکه امروزه انسان می تواند با بمباران کردن

گیاهان به وسیله اشعه رادیواکتیو، رشد و شکوفایی آنها را تندتر کند.

 

تخم ها و بذرهایی که تحت تأثیر رادیواکتیو قرار می گیرند، اغلب گل هایی می دهند که

رنگ هایی شگفت انگیز و باورنکردنی دارند.

 

کاربرد رادیواکتیویته در صنعت چیست؟

 

اگر یکی از لوله های آب که در زیر زمین قرار دارد، شکافی برداشته باشد و آب از آن

نشت کند، برای پی بردن به جای شکاف لوله چه باید کرد؟

پیش از پدید آوردن ایزوتوپ های رادیواکتیو، پیدا کردن این لوله ترَک بدشته بسیار

دشوار بود، زیرا مهندسان مجبور بودند برای پیدا کردن آن، تمام مسیر لوله را بشکافند

تا آن را پیدا کنند.

ولی امروزه، مقدار کمی ایزوتوپ رادیو اکتیو را وارد لوله می کنند. آنگاه لوله را کاملاً

تمیز می کنند تا تمام ماده رادیواکتیو درون آن خارج شود. اما مقداری از ذرّه های

رادیواکتیو، از شکاف لوله ترک خورده خارج می شود و خاک اطرافش را رادیواکتیو

می سازد. آن وقت است که به کار انداختن دستگاه اشعه یاب، می توان جی شکاف لوله

را یافت.