کاربردهای روغن نهنگ ها

Uses of the Whale Oil

 

کاربرد روغن نهنگ ها چیست؟

تا میانه ی سده ی نوزدهم میلادی از نهنگ عنبر و روغن آن، کم و بیش در تمام

مواردی که نیازی به روغن پیش می آمد، استفاده می شد. از روغن این نهنگ

برای روشنایی، روغنکاری، آبدیده کردن فولاد، دباغی و دهها کار دیگر استفاده

.می شد

از روغن نهنگ، به مقدار زیادی در صنعت صابون سازی و تولید روغن

.مارگارین استفاده شده است

.امروزه از روغن عنبر در صنایع شیمیایی، استفاده های گوناگون می شود

بیشترین مقدار روغن از نهنگ هایی به دست می آید که در فصل بهار و تابستان

در آب های قطب شمال و جنوب شکار می شوند، زیرا در این فصل ها تغذیه ی

نهنگ ها از هر زمانی بیشتر است. از هر نهنگ آبی نزدیک به 120 بشکه و

.از هر نهنگ عنبر نزدیک به 50 بشکه روغن به دست می آید

:زمینه نوشته پیوسته پیشین