خنجری امریکایی مارجیناتا

(آگاو امریکایی مارجیناتا)

Variegated Century Plant

نام علمی خنجری امریکایی مارجیناتا چیست؟

 

نام علمی آگاوهای امریکایی مارجیناتا Agave Americana Marginata  می باشد.

 

طبقه بندی خنجری امریکایی مارجیناتا چیست؟

 

طبقه بندی آگاوهای امریکایی مارجیناتا به قرار زیر است:

 

خانواده:  Agavaceae

 

نمای خنجری امریکایی مارجیناتا چگونه است؟

 

نمای آگاوهای امریکایی مارجیناتا  به شکل بالا است . فرقی که با آگاو دارند این است که

نوار زرد رنگی در کنار برگ هایش وجود دارد.

 

زمان گلدهی خنجری امریکایی مارجیناتا چیست؟

آگاوهای امریکایی مارجیناتا بسیار کند رشد می کنند و در صورت نگهداری خوب، پس از

ده سال گل می دهند. ساقه گل آنها تا 8 متر می رسد.

 

نیازها و نگهداری خنجری امریکایی مارجیناتا چگونه است؟

مکان آفتابی و هوای گرم که دارای جریان هوا باشد.

خاک قابل نفوذ که مخلوطی برابر از خاک باغچه، ماسه های درشت و تورب باشد، برای

آن مناسب است.

در فصل بهار و تابستان، خاک گلدان همیشه باید نمناک نگهداشته شود، ولی غرقابی

نشود و در فصل های پاییز و زمستان، هفته ای یک بار آبیاری شوند.

کمترین دمای مناسب برای رشد آن 7 درجه سانتیگراد می باشد.

ماهی یک بار از کود مایع با غلظت 3 گرم در لیتر استفاده شود.

 

چگونه خنجری امریکایی مارجیناتا زیاد می شود؟

 

آگاوهای امریکایی مارجیناتا از روش های کاشتن بذر و یا پاجوش در بهار و تابستان

زیاد می گردند.