ناهید

(زهره)

Venus

ويژگی های سيّاره ناهيد / زهره چيست؟

فاصله متوسط از خورشيد                         2/108    ميليون کيلومتر

سرعت مداری                                           35     کيلومتر در ثانيه

دوره چرخش به دور خورشيد(طول سال)         615/0                 سال

دوره چرخش به دور خود(طول روز)                243                 روز

زاويه تمايل سطح به محور                      3/177                   درجه

زاويه تمايل مدار با دايرة البروج                    39/3                 درجه

جرم                                                     815/0          جرم زمين

حجم                                                    88/0              حجم زمين

چگالی                                                 24/5            چگالی زمين

قطر استوايی                                            12104           کيلومتر

گرانش سطحی                                       088/0         گرانش زمين

اقمار شناخته شده                                                              ندارد

پختی يا فشردگی قطبين                                                       ندارد

نسبت بازتاب                                          8/0                      

 

ساختار سيّاره ناهيد / زهره چگونه است؟

سياره ناهيد به گوی سفيدی شباهت دارد که بعضی از نقاط آن غبارآلود به نظر

می رسد. اين سياره را لايه ای از ابر سفيد رنگ کاملا پوشانيده که بخار آب نيست

بلکه اسيد سولفوريک – جوهر گوگرد – غليظ است. جّو سياره ناهيد که در زير لايه اين

ابر سفيد رنگ قرار دارد و از جنس گاز دی اکسيد کربن است، گرمای خورشيد را جذب

می کند و آن را در زير پوشش نفوذ ناپذير خود محفوظ نگاه می دارد.

از آنجا که دما در سطح ناهيد به حدود 500 درجه سانتی گراد می رسد، بنابراين

احتمالا در اين سياره آب وجود ندارد.