مهره داران

Vertebrates

مهره داران چه گونه جاندارانی می باشند؟

 

دانشمندان جاندارانی را که در بدنشان ستون مهره /  استخوانبندی وجود دارد،

مهره داران می نامند.

 

چرا شکل و اندازه استخوان ها در بدن مهره داران گوناگون است؟

زیرا هر استخوانی کار مخصوصی در بدن آنها انجام می دهد.

 

شمار مهره داران چند است؟

دانشمندان بیش از 66000 گونه جاندار مهره دار شناخته اند.

 

طبقه بندی مهره داران چگونه است؟

 

بطوری که دانسته شده، همه مهره داران دارای ستون مهره یا استخوانبندی هستند و از

این نظر بهم شبیه هستند. اما فرق هایی نیز با هم دارند که سبب شده است ، آنها را به

گروه های کوچکتری طبقه بندی کنند

مهره داران به دو گروه تقسیم می شوند:

1 – مهره داران خونگرم

2 – مهره داران خونسرد

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: