نمای کهکشان راه شیری

View of the Milky Way Galaxy

کهکشان راه شیری چگونه نمایی دارد؟

ستارگان راه شیری را، با چشم غیرمسلح – بدون دوربین – نمی توان دید، از این رو

آنچه به چشم می آید، تنها تابش غبار آلود روشنایی است.

نمای بالا، قسمتی از کهکشان راه شیری را نشان می دهد.

ستاره شناسان دریافته اند که ستارگان راه شیری، و همه ستارگان دیگری که ما در

آسمان بالای سر خود می بینیم، مجموعه ای را تشکیل می دهند که در فضا مانند صفحه

گرد بزرگی است.

دانشمند ایتالیایی، گالیله در سال 1610 میلادی، با بکار بردن دوربین نجومی دریافت

که راه شیری از میلیون ها میلیون ستاره بوجود آمده است که تقريباً به يک ساعت مچی

می ماند، يعنی پهن است و گرد.

 

نمای کهکشان راه شیری از بالا

بطوری که اگر بتوانيد بر فراز آن شويد و از بالا نگاهش کنيد، آن را مانند يک ساعت

مچی بسيار بزرگ می يابيد.

ولی ما چون در اندرون اين کهکشان بسر می بريم نگاهمان هميشه به لبه آن می افتد.

اينست که ما آن را بطور خميده، گرداگرد خود می بينيم.

  

چرا کهکشان راه شیری به رنگ سپید شیری است؟

رنگ سپيد شيری کهکشان به سبب ميلياردها ستاره ای است که در درون آن موج

می زنند. دست کم سه ميليارد ستاره در اين کهکشان غوطه ورند!