بینایی جانوران

Vision of Animals

آیا جانوران رنگ ها را شناسایی می کنند؟

جهان گرداگرد انسان، همه رنگ آمیزی شده و آدمی آنقدر رنگ در اطراف خود می بیند

که دشوار است تصور کند که موجودات دیگر، دنیا را بیرنگ ببینند. جانوران که

نمی توانند با آدمی سخن بگویند، پس از کجا باید فهمید که آیا آنها نیز رنگ ها را

می بینند و از هم تشخیص می دهند یا نه؟

برای پاسخ به این پرسش، دانشمندان آزمایش های بسیاری انجام داده اند. تنها روی

زنبور عسل، صدها آزمایش انجام گرفته است. زیرا دانستن این نکته جالب بود که بدانند

آیا زنبورها، گل ها را از روی رنگشان باز می شناسند یا به گونه ای دیگر آنها را

تشخیص داده، به سراغشان می رود.

یکی از این آزمایش ها آن بود که شربتی را در برابر یک ورق آبی رنگ نهادند. در

طرف دیگر، ورق قرمز رنگی هم قرار دادند که شربتی کنار آن نبود. پس از مدتی دیدند

که زنبور با کارت آبی رنگ انس پیدا کرده و حتی در مواقعی که شربتی هم در کار نبود،

باز به سراغ آن می آمد و از اینجا معلوم شد که زنبور آن دو ورق را از روی رنگشان

تشخیص می دهد.

در آزمایش زنبور عسل، دو چیز بسیار جالب نیز کشف شد:

یکی این که این جانور، رنگ قرمز را قرمز نمی بیند، بلکه آن را خاکستری تیره یا سیاه

می بیند و دیگر آن که زنبور عسل اشعه ماوراء بنفش را به صورت نوعی رنگ می بیند.

در حالیکه این اشعه برای انسان تاریکی محض می باشد.

رنگ برخی از پرندگان نر سفید است. آیا ماده آنها قادر است که این رنگ را ببیند؟

در آزمایش هایی که در باره مرغ انجام گرفته، ثابت شده که این جانور می تواند همه

رنگ های  موجود در رنگین کمان را ببیند.

اکنون یک چیز بسیار عجیب دیگر، سگ با آن همه انسی که با انسان دارد، بیچاره

کور رنگ است. تا کنون هر چه آزمایش روی این جانور انجام گرفته، همه ثابت کرده اند

که سگ قادر به دیدن هیچ رنگی نمی باشد. اگر همه گاهی مشاهده می شود که سگ چیزی

را به رنگ شناخته است، اشتباهی در پندار آدمی رخ داده، زیرا سگ آن چیز را از روی

علامت، بو، شکل و یا سایر چیزهایش تشخیص داده است. برای جبران این نقص که

دامنگیر سگ شده، حس بویایی آن به حدی قوی است که جبران این کمبود را می کند.

گربه نیز گویا کور رنگ است.

میمون ها بسیار خوب رنگ ها را شناسایی می کنند.

باید دانست که بیشتر پستانداران کور رنگ می باشند. علت این کور رنگی شاید آن باشد

که این قبیل جانوران بیشتر در تاریکی و به هنگام شب، به شکار می روند و از این رو

تشخیص رنگ خیلی نمی تواند در اداره زندگی شان نقش داشته باشد.