بینایی پرندگان

Vision of Birds

(Bird Vision)

بینایی پرندگان چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، پرندگان نیز چشمانی بسیار قوی دارند.

زاویه ی دید پرندگان غالباً بسیار پهناور است. بسیاری از پرندگان، دو سو نگر هستند.

هر چشم با زاویه ای عمود بر پرنده به چیزها نگاه می کنند و منطقه ای کاملاً متفاوت را

می بیند.

توانایی شناسایی رنگ در نزد پرندگان، کم و بیش به قدرت تشخیص رنگ در نزد انسان

می ماند.

چشم پرندگان شب رو، عدسی بسیار بزرگی دارد. این گونه چشم – مانند چشم های جغد –

می تواند نور خفیف را گردآوری و در یک نقطه متمرکز کند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: