مهره داران خونگرم

Warm blooded Vertebrates

 

مهره داران خونگرم چگونه هستند؟

بطوری که دانسته شده، جانورانی که دمای بدن آنها پیوسته به یک اندازه است، جانوران

خونگرم هستند. از این رو،

جانورانی را که دارای ستون مهره / اسکلت و خونگرم می باشند،

مهره داران خونگرم نامیده می شوند.

 

 طبقه بندی مهره داران خونگرم چگونه است؟

مهره داران خونگرم دو دسته هستند:

1 – پستانداران

2 – پرندگان

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: