فاضلاب

Wastewater

فاضلاب چیست؟

.آب های آلوده و کثیف را فاضلاب گویند

در هر شهر لوله های فاضلاب که مسیر جاری شدن آب های آلوده است، از زیر

زمین می گذرند و به نهرها و رودخانه های می رسند تا آب های آلوده به دریا

.بریزند

 

:زمینه نوشته پیوسته

:زمینه نوشته پیوسته دیگر