گوزن آبی

Water Deer

نشانه ها:

راسته: زوج سمان

خانواده: گاوسانان

 

نام علمی گوزن آبی چيست؟

نام علمی گوزن های آبی Hyropotes Inermis می باشد.

 

کالبدشناسی بیرونی گوزن آبی چگونه است؟

بیشترین قد گوزن های آبی تا شانه 52 سانتیمتر می باشد و وزن آنها 14 کیلوگرم است.

 

خوراک گوزن آبی چيست؟

گوزن های آبی بیشتر چمن، اما برگ و جوانه ی درختان نیز می خورند. هستند.

 

تولید مثل گوزن آبی چگونه است؟

 

گوزن های آبی بچه زا هستند و هر بار 4 تا 5 بچه و معمولاً 7 بچه می زایند

 

طول عمر گوزن آبی چقدر است؟

 

بیشترین درازای زمان زندگی گوزن های آبی در اسارت تا 11 سال است.

 

زيستگاه گوزن آبی كجاها است؟

 زیستگاه گوزن های آبی در نزدیکی رودخانه ها، جویبارها، تالاب ها و چمنزارهای باز

می باشد.

 

پراكندگی گوزن آبی در كجاها است؟

  

پراکندگی گوزن های آبی در چین و کره است.