نیلوفر آبی

Water Lily

 نام علمی نیلوفر آبی چیست؟

 

نام علمی نیلوفرهای آبی Nymphaea sp.   می باشد.

 

طبقه بندی نیلوفر آبی چیست؟

 

طبقه بندی نیلوفرهای آبی به قرار زیر است:

 

خانواده:Nymphaceae  

 

نمای نیلوفر آبی چگونه است؟

نمای نیلوفرهای آبی در بالا مشاهده می گردد.

 

گلدهی نیلوفر آبی چگونه است؟

 

نیلوفرهای آبی از خرداد تا مهرماه گل می دهند. گل آنها هنگام طلوع آفتاب از روی آب

بیرون آمده و شکفته می شود.

با غروب آفتاب هم بسته شده و در آب فرو می روند.

 

نیازها و نگهداری نیلوفر آبی چگونه است؟

نیلوفرهای آبی در آب های شیرین راکد و یا آب هایی که جریان کندی دارند، می رویند.

 

چگونه نیلوفر آبی زیاد می شود؟

 

نیلوفرهای آبی از روش کاشت بذر و تقسیم ریزوم زیاد می شوند.