آلودگی آب

Water Pollution

آلودگی آب چگونه است؟

.آلوده شدن آب را با چیزهای آلوده که سبب بیماری می شوند، آلودگی آب گویند

 

 

روش های پیشگیری از آلودگی آب چیست؟

 

به روش های گوناگون می توان از آلوده کردن آب پیشگیری کرد. از آن

جمله موارد زیر می باشد:

.جلوگیری از ریختن آب های آلوده بر روی زمین –

جلوگیری از شست و شوی لباس و ظرف در آبهای جاری –

جلوگیری از ریختن آبهای آلوده و هرز خانه ها به آبهای جاری –

 – جلوگیری از ریختن آبهای آلوده و هرز کارخانه ها به آبهای جاری

 …جلوگیری از ریختن زباله ها و آشغال ها به آبهای دریا، رودخانه و –

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته