وزنه برداری

Weightlifting

وزنه برداری چگونه ورزشی است؟

وزنه برداری ورزشی است سنگین و پهلوانی که پرداختن به آن نیاز به مهارت، سرعت،

تعادل، و نیرو و پایداری دارد.

وزنه برداری، امروزه رشد و توسعه فراوان یافته و با علم و تکنیک آمیخته شده است.

ابداع روش های تازه و بهره برداری از دستگاه های پیشرفته بدنسازی، تمرین های

وزنه برداری را آسانتر کرده است.

از دیدگاه علمی هم ثابت شده که اگر نوجوانان تحت نظارت مربیان کاردان و با شیوه های

درست به تمرین وزنه برداری بپردازند، نه تنها رشد قد آنها را متوقف نمی شود، بلکه

سبب رشد جسمانی بیشتری هم می شود.

بعضی از وزنه برداران می توانند تا سه برابر وزن خود را در یک حرکت بلند کنند.

 

 ابزار وزنه برداری چیست؟

مهمترین ابزار وزنه برداری به قرار زیر هستند:

1 – هالتر: وزنه ای است به شکل صفحه های سنگین فلزی که در طرفین یک میله فلزی

قرار می گیرد.

میله هالتر 60 تا 90 سانتیمتر است.

2 – صفحه هالتر: وزنه سنگین مدوری است که به شکل دیسک در دو انتهای میله هالتر

بسته می شود. شمار این وزنه ها متناسب با وزنی است که وزنه بردار می تواند بلند کند.

 

3 – تخته هالتر: سکویی چوبین، مربع شکل و کم ارتفاع است به ابعاد 4 متر که

وزنه برداری روی آن انجام می گیرد.

 

حرکت های وزنه برداری چیست؟

حرکت های وزنه برداری دارای سه گونه است:

1 – پرس: کشیدن هالتر به روی سینه و بالا بردن آن با فشار.

2 – یک ضرب: بردن هالتر با یک حرکت از روی زمین به بالای سر.

3 – دو ضرب: بالا بردن هالتر با دو حرکت، یکی کشیدن آن به روی سینه و سپس با

حرکت بعدی به بالای سر.

 

 قانون و قرارهای وزنه برداری چیست؟

پاره ای از قانون و قرارهای وزنه برداری به قرار زیر است:

1 – هنگامی که وزنه بردار موفق شد هالتر را بالای سر ببرد، باید آن را سر جای خود

بگذارد، یعنی که هالتر را از پشت سر یا از جلو نیندازد.

2 – اگر هنگام بالا بردن هالتر، دست های وزنه بردار خم شود و بعد دو مرتبه راست

شود، خطا می باشد.

3 – هنگام بالا بردن هالتر، هر گونه تماس میله هالتر با بدن به ترتیبی که ایجاد کمک

در بالا بردن وزنه کند، خطا می باشد.

4 – هنگامی که وزنه بردار توانست هالتر را در بالای سر ثابت نگهدارد، باید برای یک

لحظه کوتاه مکث کند و بعد که داوران فرمان دادند، آن را پایین بیاورد. پایین آوردن هالتر

بدون فرمان داوران خطا می باشد.

5 –  اگر وزنه بردار هالتر را از تخته بیرون بیندازد، خطا می باشد. حتی اگر وزنه را به

خوبی مهار کرده باشد و نیز

هنگام پایین آوردن، هالتر را بیرون از تخته بگذارد، باز هم خطا است.

  

رقابت های وزنه برداری چگونه است؟

در رقابت های وزنه برداری، هر وزنه بردار باید با هموزن خود مسابقه دهد و در

دسته ای که متناسب با وزن او می باشد، شرکت کند.

این دسته ها در 9 وزن، از مگس وزن تا فوق سنگین به قرار زیر می باشند:

52 کیلوگرم، 56 کیلوگرم، 60 کیلوگرم، 67 کیلوگرم، 75 کیلوگرم، 5/82 کیلوگرم، 90

کیلوگرم، 110 کیلوگرم و بالاتر.

رقابت های وزنه برداری را سه داور داوری می کنند.

زمینه نوشته پیوسته پسین: