شکار نهنگ ها

Whale Hunting

 

چطور نهنگ ها را شکار می کنند؟

برای شکار نهنگ ها،  نیزه های مخصوص طنابدار به کار برده می شود که بر

.روی دستگاه هایی در قایق هایی مخصوص قرار می گیرند

پس از پرتاب نیزه به سوی وال و غرق آن، با قرقره هایی مخصوص، نهنگ به

روی آب کشیده می شود. علت بالا آمدن وال به سطح آب، هوایی است که به

.وسیله ی ابزارهای مخصوص به درون بدن نهنگ وارد می شود

 

 سپس نهنگ شکار شده به درون کارخانه هایی که در داخل کشتی های شکار

.وال قرار دارند، برده می شود

 بخش بزرگ کار شکار نهنگ، در کارخانه های شناوری انجام می گیرد که 25

.هزار تن وزن دارند

کشورهای عضو سازمان کامنولت، چهار فروند از این کشتی ها را در اختیار

دارند. معمولاً به همراه این کارخانه های شناور، 8 تا 11 کشتی که کار شکار

.نهنگ را بر عهده دارند، در حرکت هستند

 

چرا انسان نهنگ ها را شکار می کند؟

علت اصلی شکار و کشتن نهنگ ها، استفاده از روغن آن است. این روغن را از

نهنگ بزرگ استخوانی و نهنگ های آبی، باله دار، کوهاندار و یک نهنگ بزرگ

دیگر می گرفتند. روغنی که از نهنگ عنبر به دست می آمد، روغن عنبر نامیده

.می شد

.استخوان و گوشت وال، کود با ارزشی به شمار می آید

.همچنین از گوشت وال خوراک برای گاوها، خوک ها و مرغ ها استفاده می شود

 

:زمینه نوشته پیوسته پسین