جانوران وحشی

Wild Animals

 

جانوران وحشی چگونه هستند؟

جانورانی را که با انسان خو نگرفته اند و بدون یاری انسان ها، خودشان زندگی

می کنند، جانوران وحشی گویند.

جانوران وحشی خودشان بطور غریزی جان پناه، خوردنی – غذا و آب –  و دیگر

نیازهای خود را در محیط زیست خود فراهم می کنند.

چطور انسان از جانوران وحشی نگهداری می کند؟

انسان به روش های زیر از جانوران وحشی نگهداری می کند:

1 – باغ وحش

2 – منطقه حفاظت شده

زمینه نوشته پیوسته پیشین: