بادنما

Wind Vane

 

بادنما چیست؟

بادنما یکی از ابزارهای هواشناسی است که جهت / سمت وزیدن باد را نشان می دهد و

معمولاً در هر ایستگاه هواشناسی یافت می شود.