تورنیا

Wishbone Flower

 نام علمی تورنیا چیست؟

 

نام علمی تورنیاها Torenia Fournieri   می باشد.

 

طبقه بندی تورنیا چیست؟

 

طبقه بندی تورنیاها به قرار زیر است:

خانواده:  Schrophulariaceae  

 

نمای تورنیا چگونه است؟

تورنیاها گیاهانی یک ساله هستند که برای پُرپشت کردن آنها انتهای ساقه روینده آنها را

می چینند.

 

گلدهی تورنیا چگونه است؟

 

تورنیاها در فصل تابستان گل می دهند.

 

نیازها و نگهداری تورنیا چگونه است؟

 

نور و جای تورنیاها، نیمسایه است.

خاک آنها خوب و با زهکشی خوب می باشد.

حداقل دمای مورد تحمل آنها 5 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه تورنیا زیاد می شود؟

 

تورنیاها از روش کاشتن بذر در اول فصل تابستان در گلخانه زیاد می شوند.