نخ پشمی

Wool Yarn / Thread

رشته ها / الياف پشم چگونه به دست می آيد؟

تهيه پشم بيشتر از گوسفند انجام می گيرد و سازگاری اين حيوان با آب و هوا

و شرايط اقليمی مختلف، تهيه ی رشته ها / الياف پشم را در بیشتر نقاط جهان

.ممكن ساخته است

امروزه در جهان بالغ بر 700 ميليون رأس گوسفند، بخاطر استفاده از پشم آنها

پرورش داده می شوند. نقاط عمده تمركز، اسپانيا و استراليا است و هر ساله از

آنها بالغ بر 3 ميليون تن الياف پشم برای مصرف در صنعت بافندگی / نساجی

.به دست می دهد

     در بين نژادهای مختلف گوسفندان از نظر توليد پشم، نژاد مرينوس دارای مقام

اول است و در هر بار پشم چينی می توان در حدود 12 كيلو پشم از آن به دست

،آورد. اين نوع گوسفند به فراوانی در استراليا وجود دارد. بطوری كه طبق آمار

.تعداد گوسفندان اين كشور 15 برابر جمعيت آن برآورد شده است

 

برای تهيه ی رشته ها / الياف پشم، هر ساله، يك يا دو بار پشم گوسفند را

می چينند. برای چيدن پشم گوسفند، معمولاً از قيچی های دستی و يا پشم

.چين های برقی استفاده می كنند

 

چرا رشته ها / الياف پشمی نسبت به ساير الياف ممتاز است؟

 

.به علت نرمی، قابليت انعطاف و ویژگی حفظ حرارت بافته های پشمی

 

نخ پشمی را چگونه فراهم می شود؟

ابتدا پشم جانورانی مثل گوسفند و شتر را می چينند و پس از تميز كردن، از

.آنها نخ های بلند درست می كنند و سپس آنها را رنگ می كنند

برای این منظور پشم گوسفند به محض چيده شدن قابليت تبديل شدن به نخ

بافندگی را ندارد. زيرا چربی و ساير موادی كه پوست گوسفند ترشح می كند و

گرد و غباری كه از محيط زندگی گوسفند به پشم آن چسبيده، لازم می دارد كه

.پشم قبل از تبديل به نخ های بافندگی، خوب شسته شود

برای اين كار از دستگاه های مخصوص پشم شويی استفاده می شود. در بعضی

از مناطق كه دامپروران از چنين امكانی برخوردار نيستند، شستشوی پشم را قبل

از چيدن آن انجام می دهند؛ به اين ترتيب كه گوسفند را پيش از پشم چينی در

حوض مخصوصی خوب شسته و يا از حوضچه های مخصوصی عبور داده تا

ضمن حركت، پشم آنها شسته شود و بعد از جدا كردن مواد چسبيده به آن، پشم

.گوسفند را می چينند

در مناطقی كه مجهز به ماشين های پشم شويی هستند، عمل شستن پشم بعد از

.چيدن آن انجام می شود

 

الياف پشم بعد از چيده شدن، شستشو و خشك شدن، به علت متراكم بودن، هنوز

قابليت تبديل به نخ بافندگی را ندارد. از اين رو، آن را توسط ماشين های

مخصوصی از هم باز و بصورت لايه های نازكي شانه می زنند تا برای ريسيدن

.در كارخانه ريسندگی آماده شود

 

بعد از اينكه الياف پشم برای مرحله نخ ريسی آماده شد، به ماشين ريسندگی

سپرده می شود. در ماشين ريسندگی، الياف ضمن عبور از ماشين ريسندگی، با

سرعت زياد رفته رفته بهم تابيده و باريك می شوند تا بصورت نخ های نازك و

بلند از طرف ديگر ماشين خارج و به دور قرقره ها پيچيده می شوند و به

.مصرف بافندگی برسند

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین

:زمینه نوشته پیوسته پسین