کرم ها

Worms

کرم ها چه جانورانی هستند؟

کرم ها گروهی از بی مهرگان می باشند  که دست و پا ندارند. مانند: کرم خاکی

کرم ها دارای بدنی گرد یا تخت با سر و دُم هستند.

برخی از کرم ها به اندازه ی یک نقطه هستند، ولی بعضی دیگر می توانند تا اندازه ی یک

استخر شنای المپیک رشد کنند.

  

زیستگاه کرم ها کجا است؟

بیشتر کرم ها در آب یا خاک نمناک / مرطوب و یا در بدن جانوران بزرگتر از خود  زندگی

می کنند. مانند کرم هایی که در روده های بدن انسان زندگی می کنند و اندازه ی آنها تا 10

متر هم می رسد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: