ساعت مچی

Wrist Watch

ساختار ساعت مچی چگونه است؟

 

ساعت های مچی از ساختارهای گوناگون ساخته می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1 – ساعت مچی کوکی

2 – ساعت مچی خودکار

 

چند گونه ساعت مچی کوکی وجود دارد؟

ساعت مچی کوکی دو نوع می باشد:

1 – ساعت مچی کوکی دستی

2 – ساعت مچی کوکی خودکار

 

ساعت مچی خودکار چگونه است؟

 

برخلاف پندار بعضی از مردم، ساعت مچی خودکار نمی تواند خود به خود کار کند، بلکه

خود به خود کوک می شود.

 

چند گونه ساعت مچی کوکی خودکار وجود دارد؟

 

ساعت مچی کوکی خودکار سه نوع است:

1 – ساعت کوکی خودکاری که با حرکت بازو کوک می شود.

2 – ساعت کوکی خودکار که با تغییر دمای هوا کوک می شود.

3 – ساعت کوکی خودکار که پیل اتمی کوک می شود.