جانورشناسی

Zoology

(Animal Biology)

 

جانورشناسی چیست؟

جانورشناسی رشته ای از دانش زیست شناسی است که به مطالعه و شناخت جانوران

می پردازد.

از این رو، جانورشناسی به شناخت ساختار جانوران بر پایه ی کالبدشناسی،

جنین شناسی، تکامل، طبقه بندی، رفتار و پراکندگی آنها از دیدگاه زیستی و غریزی

می پردازد.

 

اهمیت جانورشناسی چیست؟

با شناخت جانوران می توان از بروز بسیاری از ناهنجاری های زیستی پیشگیری و به

نگهداری پیرامون زیست / محیط زیست پرداخت.